v.l. Thomas Pfeiffer Chemnitz im Angriff gegen Jan Sengelhoff web