v.l. Naziri Pirakli, GER – Bryce Hegerty, AUS,

v.l. Naziri Pirakli (GER) und Bryce Hegerty