v.l. Meriton Rexhepi (NSV) und Stefan Hertel (VBC)