v.l. Jonathan Zumbe, Colonia und Cem Korkmaz, Wesel