v.l. Elisabeth Wohlgemuth, MV und Nathalia Pawletko, NRW