NABV Boxer räumen auf internationalem Turnier in Bytom (PL) ab