Fulvio Mennone und Dmitry Zazdravnykh, beide BR Hilden